Podpis elektroniczny

OFERTA SPECJALNA

Od 1 kwietnia 2013 r. wszystkie wnioski dotyczące praktyki lekarskiej lekarz będzie musiał składać w postaci elektronicznej zgodnie z §14 i §18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.

Brak podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP oznacza brak możliwości składania wniosków w RPWDL. Bez tego lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna nie będzie w stanie zarejestrować praktyki lekarskiej, dokonać zmian we wpisie dotyczącym praktyki już istniejącej czy wykreślić praktyki z rejestru.

CenCert przygotował specjalne promocyjne ceny dla przedstawicieli służby zdrowia:

 

PODPIS ELEKTRONICZNY

Tradycyjna wymiana dokumentów opiera się na przesyłaniu dokumentów papierowych, opatrzonych stemplami i podpisami. W celu potwierdzenia tożsamości posługujemy się dowodem osobistym lub paszportem, a ważne dokumenty dodatkowo poświadczamy notarialnie.

W celu przyspieszenia i ułatwienia wymiany informacji i dokumentów możemy posłużyć się nowoczesnymi, elektronicznymi środkami przekazu. Wymagają one jednak zastosowania innych metod bezpieczeństwa, gwarantujących w końcowym efekcie przynajmniej taki sam jego poziom jak metody tradycyjne. Dokumenty elektroniczne przesyłane siecią komputerową powinny być:

  • poufne (szyfrowane), aby nie mogły ich odczytać osoby niepowołane

  • integralne - musi istnieć system dający pewność, że podczas transmisji dokument nie został zmieniony

  • chronione przed fałszowaniem - do dokumentu nie można nic dodać ani nic z niego usunąć

  • autentyczność nadawcy (uwierzytelnienie) - tylko jedna osoba może posługiwać podpisem elektronicznym

Ostatnim warunkiem stawianym elektronicznym systemom wymiany dokumentów jest tzw. niezaprzeczalność nadania i odbioru, czyli gwarancja na to, że dokument na pewno został wysłany przez tego, kto figuruje na nim jako nadawca i trafił na pewno do tej osoby, która przez nadawcę została wskazana jako adresat przesyłki. Dodatkowo takie dokumenty mogą być stemplowane znacznikiem czasu, który określa moment ich stworzenia.